Jak długo trwa upadłość?

Jak długo trwa upadłość?

Jak długo trwa upadłość? Upadłość konsumencka to nic innego jak odpowiedź lub umorzenie długu z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przypadku niewypłacalności. Ustawa z dnia 31 marca 2009 r. o upadłości konsumenckiej wprowadziła do polskiego prawa upadłość konsumencką.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim umorzenie całości lub przynajmniej części długów konsumenta, a także pozyskanie środków na spłatę tych długów, a wszystko to poprzez likwidację majątku osobistego. Upadłość konsumencką https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne może ogłosić tylko osoba, która jest trwale niewypłacalna i odpowiada wobec wierzycieli. Należy również zauważyć, że kolejną cechą upadłości konsumenckiej jest uproszczenie całej procedury kontaktowania się z wierzycielami. Jedną z pozytywnych zmian w polskim systemie prawnym jest możliwość pominięcia przez dłużników fazy likwidacji majątku. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy faktycznie nie są właścicielami nieruchomości. Dlatego w świetle obowiązującego prawa jest to korzystniejsze rozwiązanie.

Jak długo trwa upadłość?

Jak długo trwa upadłość?
Jak długo trwa upadłość?

Należy zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy prawa są zbyt ogólnikowe co do daty zakończenia postępowania upadłościowego. Konieczne jest tutaj rozróżnienie: biorąc pod uwagę czas trwania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz czas trwania samego procesu upadłościowego. Otóż ​​jeśli chodzi o rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, to sąd ma dwa tygodnie na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na wszczęcie postępowania. Z kolei jeśli chodzi o czas trwania postępowania upadłościowego, to może ono zakończyć się dopiero po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Jednak droga może być długa.

Obecne ustawodawstwo stanowi, że wierzyciele są zobowiązani do całkowitej spłaty w ciągu trzech lat od sprzedaży majątku upadłego przez zarządcę. Proces przebiega znacznie szybciej, gdy upadły posiada majątek, którego sprzedaż w pełni zaspokaja wierzycieli. Sytuacja jest jednak jeszcze gorsza, gdy wartość majątku sprzedanego przez upadłego jest zbyt mała w stosunku do zaległości finansowych, które powinny być w całości zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Należy również zauważyć, że plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym zawiera określenie kwoty, jaką upadły musi co miesiąc uiszczać jako zobowiązanie wynikające z tego planu. Po zrealizowaniu przez upadłego planu spłaty, sąd orzeka o umorzeniu długu, co oznacza, że ​​wszystkie długi upadłego zostały spłacone.

W rezultacie postępowanie upadłościowe może trwać nawet do pięciu lat, ponieważ każda sprawa jest nieco inna. Warto zaznaczyć, że istnieje oczywiście możliwość wcześniejszego zakończenia programu bez konieczności wdrażania planu spłat. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy sąd uzna, że ​​sytuacja osobista upadłego nie pozwala w żaden sposób na spłatę zaległego długu. Oczywiście trzeba na to przedstawić niezbite dowody, takie jak brak możliwości jedzenia czy schronienia. Odpowiadając więc wprost – postępowanie upadłościowe może trwać nawet pięć lat, licząc od momentu złożenia wniosku o upadłość do sądu.

Kiedy sąd umarza dług?

W polskim systemie prawnym sądy mogą umorzyć długi. W tym przypadku można powiedzieć, że jest to sprawa orzeczenia sądu o umorzeniu długu, o ile żaden dłużnik ani wierzyciel nie zdecyduje się wystąpić do sądu o plan spłaty w ciągu pięciu kolejnych lat, lub jak wspomniano powyżej – dłużnik wynika, że ​​ze względu na nieciekawą sytuację finansową nie był w stanie wywiązać się z harmonogramu spłat. Rzadko kiedy sąd decyduje o umorzeniu długu, ale nie można powiedzieć, że takich przypadków nie ma.

Czy bankructwo jest kluczem do sukcesu?

Absolutnie. Ogłoszenie upadłości to oczywiście pierwszy krok do sukcesu. W postępowaniach upadłościowych uczestniczą również syndycy masy upadłościowej. Jednym z podstawowych zadań syndyka jest ustanowienie majątku upadłego po ogłoszeniu upadłości oraz przeprowadzenie późniejszego rozporządzania tym majątkiem. Należy również zauważyć, że w większości przypadków proces ten jest bardzo czasochłonny. Syndyk to osoba zarządzająca majątkiem upadłego. Celem powołania syndyka w postępowaniu upadłościowym jest również podział środków pomiędzy wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Syndyk zapewnia pełne zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl